Promocyjna cena
Philodendron Melanochrysum (Filodendron)
Philodendron Melanochrysum (Filodendron)
99,99 zł 66,99 zł
szt.
Ceropegia 'woodii' (Lampion chiński)
Ceropegia 'woodii' (Lampion chiński)
32,99 zł 32,98 zł
Anthurium Silver Blush (Anturium)
Anthurium Silver Blush (Anturium)
25,00 zł 16,75 zł
szt.
Hoya wayetii 'Tricolor' (Hoja, kentiana 'Variegata')
Hoya wayetii 'Tricolor' (Hoja, kentiana 'Variegata')
58,99 zł 39,52 zł
szt.
Epipremnum aureum 'złociste'
Epipremnum aureum 'złociste'
65,00 zł 43,55 zł
szt.
Sansewieria 'Zeylanica'
Sansewieria 'Zeylanica'
120,00 zł 80,40 zł
szt.
Scindapsus pictus 'Argyraeus'
Scindapsus pictus 'Argyraeus'
43,99 zł 43,98 zł
 Rhaphidophora tetrasperma(Monstera 'Minima')
Rhaphidophora tetrasperma(Monstera 'Minima')
30,82 zł 30,81 zł
szt.
Syngonium 'Three Kings'
Syngonium 'Three Kings'
84,99 zł 56,94 zł
szt.
Produkt dnia
Hoya australis (Hoja)
Hoya australis (Hoja)

23,44 zł

Cena regularna: 23,45 zł

Najniższa cena: 34,98 zł
Maranta Kerchoveana Variegata
Maranta Kerchoveana Variegata

26,79 zł

Cena regularna: 39,99 zł

Najniższa cena: 29,99 zł
szt.
Philodendron 'Birkin' (Filodendron)
Philodendron 'Birkin' (Filodendron)

33,84 zł

Cena regularna: 50,50 zł

Najniższa cena: 37,88 zł
szt.
Maranta 'Lemon Lime'
Maranta 'Lemon Lime'

33,47 zł

Cena regularna: 49,95 zł

Najniższa cena: 37,46 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) serwisu pod adresem: www.zieleniutko.pl (dalej „Serwis”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.) i określa zasady korzystania przez użytkowników z Serwisu.
 2. Właścicielami serwisu są Alicji Niemczyk (NIP: 6521748572, REGON: 388302275) oraz Karol Dzirba (NIP: 5472223402, REGEON: 388288753) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „GREEN VIBE” NIP 6521748589, REGEON: 388277710, że stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice o numerze kontaktowym: +48694363051(dalej „Sprzedawca”)
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
  2. prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu,
  3. zasad dokonywania Zamówień oraz nabywania Towarów za pośrednictwem Sklepu,
  4. zasady postępowania reklamacyjnego,
  5. zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu (jak również zmierzający do korzystania) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik przeglądając treści umieszczone 
w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin, w przypadku braku akceptacji zobowiązany jest do zaprzestania przeglądania treści zawartych w Serwisie.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje zakupu Towaru Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu, akceptacja niniejszego Regulaminu, odbywa się na podstawie zaznaczenia treści checkboxa dotyczącej akceptacji treści Regulaminu.
 6. Z chwilą akceptacji Regulaminu (w sposób wskazany w ust. 4 lub ust. 5 powyżej) następuje zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy o świadczenie przez Sprzedawcę Funkcjonalności Serwisu.
 1. DEFINICJE
  Wszystkie wyrazy rozpoczynające się w niniejszym Regulaminie wielką literą mają poniższe znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Serwis lub Sklep- serwis internetowy pod adresem www.zieleniutko.pl,  należący do Sprzedawcy.
  3. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży 
w ramach korzystania z Serwisu,
  4. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w związku z korzystaniem z Serwisu zakupu Towaru, co jest niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Serwisu zakupu Towaru w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz gdy zakup Towaru nie ma dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanie przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w związku z korzystaniem z Serwisu zakupu Towaru, co jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na podstawie której Klient nabywa Towar.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, stanowiącą ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności liczbę 
i rodzaj nabywanego Towaru.
  9. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu lub e-maila i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i nabywaniem za jego pośrednictwem Towarów.
  10. Towar – fizyczna rzecz ruchoma, będąca przedmiotem zaproszenia Sprzedającego do składania ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, będąca następnie przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  11. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Serwisu.
  12. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  13. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  14. Umowa o Świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu- umowa o korzystanie z serwisu, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której zawarcia następuje na skutek akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.
  15. Formularz Odstąpienia od Umowy – formularz będący Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, uprawniający Konsumenta do skorzystania z prawa, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy 
o Prawach Konsumenta.

 2. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
  1. Serwis umożliwia Użytkownikowi: zapoznanie się z treściami zawartymi w Serwisie, zakup Towarów od Sprzedającego, utworzenie Konta w Serwisie, kontakt z Sprzedającym.
  2. Sprzedający jest uprawniony do modyfikacji Funkcjonalności Serwisu, o czym Użytkownik będzie niezwłocznie informowany.
  3. Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia Funkcjonalności Serwisu, w przypadku, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub dokonania zmian jakościowych Serwisu. Sprzedający uprawniony będzie również do zawieszenia Funkcjonalności Serwisu w przypadku powzięcia wątpliwości co do bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, celem niezwłocznego usunięcia wątpliwości.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, mogących naruszyć integralność Serwisu i zakłócić prawidłowe działanie Serwisu, w szczególności Użytkownikowi zabronione jest korzystania ze złośliwych oprogramowani lub urządzeń, które mogą złośliwie oddziaływać na integralność lub prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla Sprzedającego oraz innych Użytkowników.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków, celem zachowania poufności oraz bezpieczeństwa hasła, które umożliwia dostęp do Konta. Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła, w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione przekonanie, że hasło do Konta mogło zostać ujawnione osobom nieuprawnionym.
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w Serwisie usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  9. Uwagi i zapytania odnośnie do działania Serwisu, Towarów, Funkcjonalności Serwisu mogą być kierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem maila wysłanego na adres ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Celem prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu, jak również możliwości zawarcia przez niego Umowy Sprzedaży i zakupu Towarów niezbędne jest posiadanie:
   1. urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu,
   2. połączenia internetowego,
   3. konta poczty elektronicznej,
  2. Zmiana wymagań technicznych, które umożliwiają na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Regulaminu.

 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
  1. Użytkownik może korzystać z serwisu zarówno posiadając Konto w Serwisie, jak również nie posiadając Konta w Serwisie. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Założenie Konta w Serwisie następuje zgodnie z procedurami określonymi na stronie internetowej www.zieleniutko.pl, polega w szczególności na uzupełnieniu w formularzu logowania (dalej „Formularz”) danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz do ustanowienia hasła dostępu do Konta. Następnie Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniej treści na checkboxie. Następnie Użytkownik otrzyma na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w zdaniu poprzednim link aktywacyjny, którego uruchomienie spowoduje utworzenie Konta w Serwisie.
  3. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie 1 (jedno) Konto w Serwisie. Zabronione jest udostępnianie Konta przez Użytkownika osobom trzecim.  
  4. Użytkownik zobowiązuje się, że dane podane w Formularzu będą prawdziwe. W przypadku, gdy dane wskazane przez Użytkownika w Formularzu ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji Konta w tym zakresie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika w Formularzu danych niezgodnych z prawdą oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji danych Użytkownika w Formularzu w przypadku określonym w ust. 3 powyżej.
  5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do usunięcia Konta w Serwisie. Nastąpi to poprzez kliknięcie w Serwisie „Mój Profil” następnie „Usuń Konto”, a następnie potwierdzenie poprzez przejście procedury usunięcia Konta określoną w Serwisie. Z chwilą usunięcia Konta z Serwisu, Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu wygasa.

 5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Wszelki widoczny w Serwisie Towar wraz z określoną ceną, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Celem zawarcia przez Użytkownika ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i złożenia przez Użytkownika Zamówienia, należy wejść na stronę internetową pod adresem: www.zieleniutko.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, określając przynajmniej jego rodzaj, ilość oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje, celem doprecyzowania Zamówienia w zakresie wyboru Towaru.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka. Użytkownik jest uprawniony do modyfikacji Towarów znajdujących się w koszyku, jak również innych danych, do chwili złożenia Zamówienia, stosownie do pkt VI ust. 4 Regulaminu.
  4. Następnie, po dodaniu przez Klienta wyboru Towarów w sposób określony w ust. 2 i 3 powyżej, Klient wskaże adres dostawy Towarów, sposób dostawy oraz metodę płatności. W przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT, w tym momencie najpóźniej zobowiązany jest do wskazania w odpowiednim miejscu nr NIP oraz nazwę firmy.
  5. Po wskazaniu danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Klientowi wyświetlone zostanie podsumowanie, gdzie zostanie Klientowi wyświetlone: ilość oraz rodzaj towarów znajdujących się w Zamówieniu, wybrany adres dostawy Towarów, wybrany sposób dostawy Towaru oraz wybraną metodę płatności.
  6. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien nacisnąć przycisk „Kupuję, co wiąże się 
z obowiązkiem zapłaty” jak również zobowiązany do akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a.
  7. Następnie, na adres e-mail Klienta wysłane zostaje wiadomość mailowa, która potwierdza złożone przez Klienta Zamówienie, określa jego specyfikację. Wiadomość mailowa, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi akceptację oferty Klienta i zawarcie Umowy Sprzedaży.

 6. WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA
  1. Wskazane w Serwisie ceny Towarów są cenami brutto, tj. zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Ceny Towarów są określone w polskich złotych.
  3. Klient ma możliwość dokonania płatności za zakupiony od Sprzedającego towar w Serwisie, następującymi metodami płatności:
   1. przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69105012561000009284052017, który jest prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.,
   2. płatności elektroniczne oraz płatności kartą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) - za pośrednictwem systemu Płatności Shoper prowadzonym przez: BlueMedia S.A., który jest podmiotem obsługującym płatności online i płatności kartą.
  4. Klient wybierający metodę płatności określoną w ust. 3 lit a), w tytule przelewu zobowiązany jest do wskazania: imienia oraz nazwiska oraz numeru zamówienia, który to numer zamówienia otrzyma w mailu, o którym mowa w pkt. VI ust. 7 Regulaminu.
  5. Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni od momentu zaksięgowania środków na jego koncie bankowym.
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
    
  7. Dostawa odbywa się jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  8. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – na adres dostawy wskazany w Zamówieniu.
  9. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych kroków, celem usprawnienia dostawy Towarów, termin realizacji dostawy wnosić będzie nie dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem maila, o którym mowa w pkt. VI ust. 7 Regulaminu.
  10. Klient ma prawo do osobistego odbioru Towaru, w lokalu pod adresem ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w godzinach od 8 do 16.  Jednakże, prawo do osobistego odbioru Towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się ze sprzedawcą poprzez określenie odpowiedniej adnotacji podczas składania Zamówienia lub za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem sklep@zieloniutko.pl.
  11. Wysyłka w okresie zimowym może zostać wstrzymana w sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych do wysyłki roślin doniczkowych. Temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -8 stopni Celsjusza. Informacja o wstrzymaniu wysyłki zostanie do Państwa wysłana na podany numer maila w zamówieniu. Jeżeli Klient nie zgodzi się na wstrzymanie wysyłki i wysłanie zamówionych produktów sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wysłane produkty. Reklamacja/zwrot nie zostanie rozpatrzony.
 7. OPAKOWANIE TOWARU
  1. Z uwagi na okoliczność, że Towar z uwagi na jego charakterystykę, może ulec zniszczeniu, Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków, celem zabezpieczenia Towaru podlegającego dostawie.
  2. Towar podlegający dostawie zostanie opakowany w następujący sposób:
   1. w sezonie letnim (trwającym od 1.04. - 31.10.) - w agrowłókninę oraz karton,
   2. w sezonie zimowym (trwającym od 1.11.-31.03.) - w agrowłókninę, karton oraz podgrzewacz.

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przez otrzymanie produktu rozumie się objęcie Towaru przez Konsumenta w posiadanie.
  2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą.
  3. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest do wskazania Sprzedawcy, że z tego prawa korzysta. Konsument może tego dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email sklep@zieloniutko.pl lub poprzez wysyłkę Formularzu Odstąpienia od Umowy na adres ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice -Dziedzice.
  4. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, prześle na adres mailowy Konsumenta wskazany w zamówieniu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  5. Sprzedający, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający, jednakże nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, który jest inny niż najtańszy zwykły sposób, który oferuje Sprzedawca w Serwisie.
  6. Zwrot Konsumentowi środków, o których mowa w pkt. IX ust. 5 Regulaminu, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który użył Konsument, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, a ten sposób nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, które winien ponieść Konsument.
  7. Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności za Towar, do chwili otrzymania przez Sprzedawcę Towaru, będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, od której odstąpił Konsument lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Sprzedającemu Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia, 
w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Termin, o którym mowa w zadaniu poprzednim jest zachowany, jeżeli Konsument w tym terminie odesłał Towar Sprzedawcy.
  9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Konsument:
   1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru, który to sposób jest inny niż najtańszy sposób dostawy Towaru oferowany przez Sprzedającego w Serwisie,
   2. koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy, wynikających z obowiązku zwrotu Towaru, powstałych na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
  10. Stosownie do treści art. 38 pkt 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 
w przypadku, gdy sprzedawane przez Sprzedawcę Towary, stanowią rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.

 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARU
  1. Za wady prawne oraz fizyczne Towaru Sprzedający ponosi odpowiedzialność na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym odpowiedzialność na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określone w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
  2. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  3. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
  4. Towar nie podlega gwarancji w rozumieniu art. 577 i n. Kodeksu Cywilnego.
  5. Reklamacje dotyczące Towaru należy zgłaszać Sprzedającemu na adres e-mail sklep@zieloniutko.pl lub listem poleconym na adres ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice -Dziedzice.
  6. Reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko Klienta,
   2. adres do korespondencji Klienta,
   3. adres poczty elektronicznej,
   4. oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji,
   5. żądanie reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
  7. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie zbadanie Towaru przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru Sprzedawcy. Koszt dostawy Towaru Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
  8. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do prawidłowo złożonej reklamacji dotyczącej Towaru, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamacji. Na bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu czas związany z dostawą przez Konsumenta Towaru Sprzedawcy, stosownie do pkt X ust. 6 Regulaminu.
  9. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcy do Reklamacji w terminie 3 dni od jej otrzymania, reklamację uznaje się za zasadną.

 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU
  1. Sprzedający podejmuje wszelkie działania, by zapewnić poprawne działanie Serwisu, w tym celu podejmuje również wszelkie kroki celem wykrywania nieprawidłowości dotyczących działania serwisu, jak również do usuwania wykrytych nieprawidłowości.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących działania serwisu, za pośrednictwem adresu mailowego Sprzedawcy sklep@zieloniutko.pl, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres ul. Fredry 5, 43-502 Czechowice -Dziedzice.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, w reklamacji Użytkownik powinien zamieścić:
   1. imię i nazwisko Użytkownika,
   2. adres do korespondencji Użytkownika,
   3. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
   4. oznaczenie żądania podlegającego reklamacji oraz okoliczności uwzględniające to żądanie.
  4. Sprzedający rozstrzygnie reklamację w terminie 2 dni od dnia jej skutecznego złożenia. Rozstrzygnięcie nastąpi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w treści reklamacji.

 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  1. Klientowi, w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, o której mowa w pkt. X Regulaminu, jak również Użytkownikowi w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, 
o której mowa w pkt XI Regulaminu, przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywana reklamacji i dochodzenia roszczeń, które zostały określone m. in. w niniejszym punkcie Regulaminu.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumeckich.php.
  3. Konsumentowi przysługuje m. in.:
   1. prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
   3. skorzystania z pomocy właściwego powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów.  
  4. Konsument ma również prawo do skorzystania z platformy ODR – znajdującej się pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr, która dotyczy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 12. OPINIE

  1. Sprzedawca umożliwia Klientom na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii) Klienta w szczególności dotyczących Towarów. 2
  2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z usługi jest możliwie anonimowo.
  4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Sklepie.
  5. Opinia o naszym sklepie może być wystawiona jedynie przez klienta, który dokonał zakupów w naszym sklepie po otrzymaniu linka, które następuje po złożeniu zamówienia.
  6. Opinie o produktach nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
  2. Regulamin jest dostępny w Serwisie, pod adresem www.zieleniutko.pl
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiana nastąpi poprzez publikację nowej treści Regulaminu w Serwisie. Dotychczasowi Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania wiadomości od Sprzedawcy o zmianie Regulaminu, Użytkownicy posiadający Konto mają prawo do niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany Regulaminu, poprzez poinformowanie Sprzedawcy drogą mailową na adres sklep@zieloniutko.pl.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik Posiadający Konto nie wyrazi zgody na zmianę Regulaminu, 
w terminie określonym w pkt XIII ust. 3 Regulaminu, dochodzi do rozwiązania Umowy 
o Świadczenie Funkcjonalności, co łączy się z usunięciem Konta z Serwisu. Brak skorzystania 
z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje, że Użytkownik od dnia upływu terminu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości od Sprzedawcy o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania nowego brzmienia Regulaminu.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji tj.

 

Załącznik do Regulaminu - Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

Adresat:

Alicji Niemczyk oraz Karol Dzirba prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „GREEN VIBE” ul. Fredry 5,43-502 Czechowice-Dziedzice.

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

 – Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 – Data

 (*) Niepotrzebne skreślić.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
<
Sklep internetowy Shoper Premium